2021 tütün ve alkol ile alakalı tüm mamüller için önemli zamlı tarife açıklandı

2021 zamları tütün ve tütün ürünleri ile alkol ile alakalı pek çok kalemde geçerli olmak üzere yeni ücretlendirmeler yapılarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

2021 tütün ve alkol ile alakalı tüm mamüller için önemli zamlı tarife açıklandı
Editör: Hakan A.
31 Aralık 2020 - 23:34
2021 yılında geçerli olacak tütün ve alkol mamulleri ile alakalı çok önemli zamlar açıklandı.  İşte yeni yıl 2021'de uygulanacak olan tütün üretimiş, tütün mamülleri, alkol üretimi ve alkol mamülleri ile alakalı yapılan yeni zamların ayrıntıları.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2020 - İstanbul


Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/47)MADDE 1 – (1) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 72.330 TL (yetmişikibinüçyüzotuz Türk Lirası).


b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 144.660 TL (yüzkırkdörtbinaltıyüzaltmış Türk Lirası).

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 72.330 TL (yetmişikibinüçyüzotuz Türk Lirası).

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 7.233 TL (yedibinikiyüzotuzüç Türk Lirası).


TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN 6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/48)

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 24.309 TL (yirmidörtbinüçyüzdokuz Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 289 TL (ikiyüzseksendokuz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 24.309 TL (yirmidörtbinüçyüzdokuz Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 289 TL (ikiyüzseksendokuz Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,53 TL (dört Türk Lirası elliüç Kuruş).

MADDE 2 – (1) 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 141.221 TL (yüzkırkbirbinikiyüzyirmibir Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 11.849 TL (onbirbinsekizyüzkırkdokuz Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve bandrol hizmet bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için, makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 24.309 TL (yirmidörtbinüçyüzdokuz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için, makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.549 TL (dörtbinbeşyüzkırkdokuz Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için, her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 22,82 TL (yirmiiki Türk Lirası sekseniki Kuruş).

MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve satış hizmet bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için, yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 12.776 TL (onikibinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için, yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 12.776 TL (onikibinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için, her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,94 TL (doksandört Kuruş).

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/46)

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2021 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 9.490,00-TL (dokuzbindörtyüzdoksan Türk Lirası),

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 490,00-TL (dörtyüzdoksan Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 325,00-TL (üçyüzyirmibeş Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 120,00-TL (yüzyirmi Türk Lirası),

c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.040,00- TL (ikibinkırk Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 785,00-TL (yediyüzseksenbeş Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 4.560,00-TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/51)

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince 2021 yılında izin belgesi bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 55,86 TL (ellibeş Türk Lirası seksenaltı kuruş).

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 46.535 TL (kırkaltıbinbeşyüzotuzbeş Türk Lirası).

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 46.535 TL (kırkaltıbinbeşyüzotuzbeş Türk Lirası).

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 5.580 TL (beşbinbeşyüzseksen Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 114,45 TL (yüzondört Türk Lirası kırkbeş kuruş).

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 46,55 TL (kırkaltı Türk Lirası ellibeş kuruş).

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 19,53 TL (ondokuz Türk Lirası elliüç kuruş).

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/50)

MADDE 1 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2021 yılında hizmet bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 14,62 TL (ondört Türk Lirası altmışiki kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 24,36 TL (yirmidört Türk Lirası otuzaltı kuruş); aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 87,69 TL (seksenyedi Türk Lirası altmışdokuz kuruş); distile alkollü içkiler için 156,58 TL (yüzellialtı Türk Lirası ellisekiz kuruş)’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 29.503 TL (yirmidokuzbinbeşyüzüç Türk Lirası); aromalı bira için en az 59.005 TL (ellidokuzbinbeş Türk Lirası); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7.869 TL (yedibinsekizyüzaltmışdokuz Türk Lirası) ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 19.668 TL (ondokuzbinaltıyüzaltmışsekiz Türk Lirası); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 49.172 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişiki Türk Lirası); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 70.659 TL (yetmişbinaltıyüzellidokuz Türk Lirası)’dir.

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 29,50 TL (yirmidokuz Türk Lirası elli kuruş); aromalı bira için 49,16 TL (kırkdokuz Türk Lirası onaltı kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 49,16 TL (kırkdokuz Türk Lirası onaltı kuruş); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 158,26 TL (yüzellisekiz Türk Lirası yirmialtı kuruş); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 282,64 TL (ikiyüzsekseniki Türk Lirası altmışdört kuruş)’dir.

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5.898 TL (beşbinsekizyüzdoksansekiz Türk Lirası)’dir.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/49)

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2021 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 14.752 TL (ondörtbinyediyüzelliiki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.933 TL (üçbindokuzyüzotuzüç Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.834 TL (dokuzbinsekizyüzotuzdört Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 14,75 TL (ondört Türk Lirası yetmişbeş kuruş); şarap ve aromatize şarap için 24,58 TL (yirmidört Türk Lirası ellisekiz kuruş); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 79,13 TL (yetmişdokuz Türk Lirası onüç kuruş); distile alkollü içkiler için 167,17 TL (yüzaltmışyedi Türk Lirası onyedi kuruş) olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 14.752 TL (ondörtbinyediyüzelliiki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.933 TL (üçbindokuzyüzotuzüç Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.834 TL (dokuzbinsekizyüzotuzdört Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası)’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 29.504 TL (yirmidokuzbinbeşyüzdört Türk Lirası), şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 49.171 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişbir Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 79,13 TL (yetmişdokuz Türk Lirası onüç kuruş) proje tadilat izni bedeli alınır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum