Çarşamba'da gayrimenkul satışı

Samsun ili Çarşamba ilçe belediyesi mülkiyetindeki bazı gayrimenkuller için 11 Ekim'de açık artırma yöntemiyle ihale yapılacak.

Çarşamba'da gayrimenkul satışı
Editor: Hakan A.
01 Ekim 2018 - 06:55

Çarşamba Belediyesi mülkiyetinde olan bazı gayrimenkullerin satışı için 11 Ekim tarihinde ihaleye çıkılacak. Gayrimenkul satış ihalesine ilişkin ayrıntılar haberimizde yer alırken, ilgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem - 1 Ekim 2018 - İstanbul


Çarşamba Belediye Başkanlığından: gayrimenkul satışı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 11.10.2018 Perşembe günü saat: 10.00'da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

4 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

5 - Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir.

6 - İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir.