Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel Emlak vergisi kanunu genel tebliği ile yayımlandı. Buna göre bina metrekare normal inşaat maliyetleri değişti.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel Emlak vergisi kanunu genel tebliği ile yayımlandı. Buna göre bina metrekare normal inşaat maliyetleri değişti.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı
18 Ağustos 2017 - 08:07

Emlak vergisi tebliğine göre, bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin a bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanarak resmi gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 18 Ağustos 2017 - İstanbul

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan son dakika tebliği EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ yayımlandı. Yayımlanan tebliğde bina metrekare normal inşaat değerlerinin belirleniş şekilleri değişti. Konuyla alakalı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

(SERİ NO: 71)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.

Söz konusu matrahlara ilişkin cetvelde hesaplamalar yer almaktadır. Mevcut yayımlanan matrahları incelemek için ekli dosyayı incelemeniz yeterli.

Ekli dosya için tıklayın

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum