EPDK, Doğalgaz piyasası sertifika yönetmeliğinde düzenleme yaptı

EPDK tarafından Türkiye'de doğalgaz piyasası sertifika yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemeler bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK, Doğalgaz piyasası sertifika yönetmeliğinde düzenleme yaptı
Editör: Hakan A.
13 Aralık 2019 - 09:32

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 13 Aralık 2019 - İstanbul


MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi ile ikinci fıkrasına aşağıdaki (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

“ğ) Sertifika sahibi, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alır.”

“i) Sertifika sahibi, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alır.

j) Sertifika sahibi ve çalışanları, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edemez.

k) Sertifika sahibi ve çalışanları, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olamaz.

l) Sertifika sahibi, sertifikasız gerçek/tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptıramaz ve/veya bu kişilerin gerçekleştirdiği işleri üstlenemez.

m) Sertifika sahibi ve çalışanları, iç tesisat imalatında standart dışı malzeme kullanamaz ve/veya standart dışı uygulamada bulunamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurul tarafından bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında; sertifika sahibince ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi yapılan işlemler sonucu sertifikanın iptal edilmesi durumunda; sertifika sahibi kişiler ile gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları Kurum tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilir.

Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilere, bu kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişilerin sahibi/ortağı/çalışanı olduğu başka kişilere, sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanları istihdam eden kişilere veya bu çalışanların da sahibi/ortağı olduğu kişilere; sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yeni sertifika verilmez.

Sertifikası bu şekilde iptal edilen kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişiler ve/veya sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanlar, sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle başka bir sertifika sahibi firmada, firma sahibi veya ortağı olamazlar, sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilemezler.

Sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu bulunan gerçek kişilerin, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında sertifikası iptal edilen kişi olmamakla birlikte ortağı/sahibi/çalışanı olmak bakımından halihazırda sertifikalı bir firma ile ilişkili olması halinde, ilgili sertifika sahibi tarafından söz konusu kişilerin ortaklıktan ve/veya çalışan ise işten çıktığına dair gerekli bilgi ve belgeler ilgili dağıtım şirketine/Kuruma ibraz edilene kadar bu kişiler sertifikalı firmadaki görevleri kapsamında faaliyette bulunamaz. Tüketici mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından mevcut yarım kalan işlerin tamamlanması ile sınırlı olmak üzere bu kişiler ilgili dağıtım şirketinin kontrol ve gözetiminde faaliyet gösterebilir.

Bu madde hükümleri, lisans sahipleri ve tüketicilere verdikleri hizmet kapsamında bu maddede belirtilen fiiller nedeniyle yapım ve hizmet sertifikasının Kurul tarafından iptal edilmesi ve sertifikasız kişilerin bu maddede sayılan fiilleri gerçekleştirmesi nedeniyle haklarında işlem yapılması halinde de uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-9’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum