Geçici barınma merkezleri hakkında flaş gelişme

Türkiye genelinde göçmenler için hayata geçirilecek ve İçişleri Bakanlığı kontrolünde olan geçici barınma merkezleri ile alakalı yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Geçici barınma merkezleri hakkında flaş gelişme
Editör: Hakan A.
28 Kasım 2020 - 09:01
İçişleri Bakanlığı, Geçici Barınma merkezleri ile alakalı yeni bir yönetmelik yayımladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinde tefrik edilen geçici barınma merkezleri ödeneği ile fdiğer pek çok ayrıntı bu yeni yönetmelikle yeniden belirlenmiş oldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 28 Kasım 2020 - İstanbul


İçişleri Bakanlığı tarafıdnan hazırlanan, GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ VE YÖNETİLMESİ AMACIYLA TEFRİK EDİLEN ÖDENEĞİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI, HARCANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, DENETLENMESİ VE ALIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinde tefrik edilen geçici barınma merkezleri ödeneğinin ilgili özel hesaba aktarılmasına ve bu hesaplardan yapılacak harcamaların muhasebeleştirilmesine, denetlenmesine ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin geçici barınma merkezlerinde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin özel hesaplardan yapacakları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini, bu kapsamda çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile diğer giderler ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 121/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Geçici barınma merkezi: 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan merkezleri,

b) Geçici barınma merkezlerinin faaliyetleri: Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında kurulan merkezlerde yürütülen iş, işlem ve faaliyetleri,

c) Geçici barınma merkezi komisyonu: En az biri il göç idaresi müdürlüğü personeli olmak üzere üst yönetici tarafından belirlenen en az üç kişiden oluşan komisyonu,

ç) Geçici barınma merkezleri ödeneği: 6458 sayılı Kanunun 121/A maddesine göre tefrik edilen ve geçici barınma merkezlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetlerde kullanılan ödeneği,

d) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı,

e) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Müdürlük Komisyonu: Genel Müdürlüğün ilgili dairelerinden Genel Müdür tarafından belirlenecek biri komisyon başkanı olmak üzere en az beş kişiden oluşan komisyonu,

ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) İhale komisyonu: En az ikisi il göç idaresi müdürlüğü personeli olmak üzere üst yönetici tarafından belirlenen en az beş ve tek sayıda üyeden oluşan komisyonu,

ı) İhale yetkilisi: Üst yöneticiyi, mahalli idarenin en üst amirini veya bunların yetki devredeceği görevliyi,

i) İl Müdürü: İl Göç İdaresi Müdürünü,

j) İl Müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,

k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

l) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,

m) Kitlesel akın: Geçici Koruma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tanımlanan kitlesel akını,

n) Özel hesap: Kanunun 121/A maddesine göre Genel Müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler tarafından Kanun kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin faaliyetlerin ifası amacıyla kullanılmak üzere kamu sermayeli bankalarda açılacak hesapları,

o) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ö) Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması: İşsizlik Sigortası Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin malî kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen hesaba ilişkin uygulamalar bütününü,

p) Üst yönetici: Geçici barınma merkezi komisyonu ve ihale komisyonu için valiyi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları için 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde üst yönetici olarak belirtilenleri,

r) Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

s) Yönetici: Geçici barınma merkezinin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu olan yöneticiyi,

ş) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Özel hesap

MADDE 5 – (1) Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla, Genel Müdürlük bütçesinde geçici barınma merkezleri ödeneği tefrik edilir. Genel Müdürlük bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarına geçici barınma merkezlerine ait iş ve işlemlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlük Komisyonunun kararı ile aktarma yapılabilir.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, geçici barınma merkezlerinin yönetilmesi ve işletilmesi amacıyla Genel Müdürlük özel hesabına aktarma yapabilir.

(3) Özel hesap, Kanunun 121/A maddesinde belirlenen amaçlar ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kullanılır. Sarf belgeleri, Sayıştay denetimine uygun şekilde saklanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler, mali yıl içerisinde özel hesaplardan yaptıkları harcamaları, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve mali yılsonu itibarıyla hesap bilgilerini bir sonraki yılın Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın on beşine kadar da aylık bildirim yapmakla yükümlüdür.

(4) Özel hesapta kalan tutarlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınana kadar bir sonraki yıl özel hesabına devredilir.

(5) Genel Müdürlük özel hesabından kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaplarına aktarılan tutarlardan kullanım amacı gerçekleştikten sonra kalan tutarlar ile kullanım amacı kalmadığı Genel Müdürlükçe değerlendirilen tutarlar, Genel Müdürlük özel hesabına iade edilir ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Genel Müdürlük Komisyonu ve özel hesabının kullanımı

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük özel hesabından yapılacak harcamalar, Genel Müdürlük Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Genel Müdürlük Komisyonu, bir veya birden fazla geçici barınma merkezi için aynı zamanda geçici barınma merkezi komisyonu veya ihale komisyonu görevini de yürütebilir. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir Genel Müdür onayı alınır.

(2) Komisyon, Genel Müdürlüğün ilgili dairelerinden Genel Müdür tarafından belirlenecek biri komisyon başkanı olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı, daire başkanları arasından belirlenir. Komisyon başkanı, Genel Müdürlük özel hesabından yapılacak harcamalar için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere komisyon üyelerinden bir veya daha fazla personel görevlendirir.

(3) Genel Müdürlük özel hesabından yapılan harcamalar için oluşturulan bu komisyon, Genel Müdüre karşı sorumludur.

İhale komisyonları ve özel hesaplarının kullanımı

MADDE 7 – (1) En az ikisi il müdürlüğü personeli olmak üzere en az beş ve tek sayıda üyeden oluşan ihale komisyonu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere üst yönetici tarafından geçici barınma merkezi bulunan veya kurulması planlanan her ilde bir tane olacak şekilde oluşturulur.

(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde, diğer idarelerden de komisyona üye alınabilir.

(3) İhale komisyonu üye tamsayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir üst yönetici onayı alınır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.

Geçici barınma merkezi komisyonları ve özel hesaplarının kullanımı

MADDE 8 – (1) Geçici barınma merkezi yönetimi tarafından geçici barınma merkezleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin yapılacak harcamalar, bu idareler bünyesinde oluşturulacak geçici barınma merkezi komisyonları tarafından gerçekleştirilir. Harcama öncesinde, harcamanın konusunu gösterir üst yönetici onayı alınır. Üst yönetici onay yetkisini il müdürüne veya geçici barınma merkezi yöneticisine devredebilir.

(2) Komisyonlar, biri il müdürlüğü personeli olmak üzere üst yönetici tarafından belirlenen en az üç kişiden oluşur. Üst yönetici tarafından belirlenecek komisyon başkanı, komisyon üyelerinden birini mutemet olarak tayin eder. Harcamalar bu mutemet eliyle yaptırılır.

(3) Özel hesaplardan yapılacak harcamalar için oluşturulan bu komisyon, üst yöneticiye karşı sorumludur.

(4) Komisyonların sekretarya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.

Geçici barınma merkezi komisyonlarının görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Geçici barınma merkezi komisyonlarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mutemete verilecek avansın miktarını tespit etmek.

b) 11 inci maddede sayılan iş ve işlemlere ilişkin harcamaları yapmak.

c) Geçici barınma merkezleri için alınan her türlü yardım malzemesinin dağıtımını sağlamak ve yardım malzemelerinin takibini yaparak dağıtım listesi tutmak.

ç) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf evrakı ve dağıtım listelerini üst yöneticinin onayına sunmak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin komisyonları ve özel hesaplarının kullanımı

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde 11 inci maddede sayılan iş ve işlemlere ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesaptan yapacağı harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticileri ile ilgili mahalli idarenin en üst amiri tarafından oluşturulacak komisyon tarafından bu Yönetmelikte yer alan açık ihale usulü yöntemi ile gerçekleştirilir.

Harcamalar

MADDE 11 – (1) Özel hesaptan karşılanabilecek harcama çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Geçici barınma merkezleriyle ilgili hizmetlerin planlanmasına ve yürütülmesine ilişkin giderler.

b) Mevcut geçici barınma merkezlerinin bakım, onarım ve yenilenme işleri ile bunlara ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri gibi altyapıya ilişkin giderler.

c) Geçici barınma merkezine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak her tür taşıma giderleri.

ç) Geçici barınma merkezinin üzerinde kurulacağı veya kurulduğu alanın kiralanması, sunulacak hizmetler için kullanılacak depo ve binanın kiralanması ile bunlara ilişkin giderler.

d) Geçici barınma merkezlerinde görevli personele yürüttükleri görevleriyle ilgili işlerde kullanılmak üzere demirbaş olarak verilecek koruyucu giyim eşyası giderleri.

e) Geçici barınma merkezlerinde barınanlara yönelik beslenme, barınma, ısıtma, aydınlatma, su ve atık su giderleri.

f) Bulunduğu ilden herhangi bir geçici barınma merkezine veya bir geçici barınma merkezinden başka bir geçici barınma merkezine yapılan sevk giderleri ve sevk esnasındaki iaşe giderleri.

g) Çadırkentlerin konteynerkentlere dönüştürülmesi veya geçici barınma merkezlerinin kapatılması esnasında meydana gelen giderler.

ğ) Geçici barınma merkezlerindeki iş ve işlemler için mal ve hizmet alımına yönelik yapılacak ihalelerin ihale bedellerine ilişkin giderler.

h) Bu maddede sayılanlar haricinde kalan ve geçici barınma merkezlerine ilişkin acil hâllerde yapılacak hizmetler için mevzuatın harcama yapılmasına izin verdiği diğer giderler.

Muhasebe ve taşınır mal işlemleri

MADDE 12 – (1) Özel hesaba ilişkin muhasebe işlemleri, 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik, 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

(2) Geçici barınma merkezlerince edinilen taşınırlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre idare kayıtlarına alınıp takip edilir.

Özel hesabın nemalandırılması

MADDE 13 – (1) Özel hesapta yer alan tutarlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınana kadar 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine uygun olarak kamu sermayeli bankalar vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak nemalandırılabilir. Bu şekilde elde edilen gelirler ile promosyon veya başka isimler altında bankalarca sağlanan kaynaklar da bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılır.

Borçlandırma

MADDE 14 – (1) 11 inci madde kapsamında yapılan giderler borçlandırmaya tabi değildir.

Nakdi ödeme şartı

MADDE 15 – (1) Geçici barınma merkezinde barınanlara nakit ödemede bulunulması Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamındaki işlemler

MADDE 16 – (1) Özel hesabın Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınmasıyla birlikte söz konusu hesaba ilişkin işlemler ilgisine göre bu Yönetmeliğin yanı sıra Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhtiyaçların Karşılanması

Temel ilkeler

MADDE 17 – (1) 11 inci maddede sayılan iş ve işlemler dışında özel hesaptan harcama yapılamaz. Özel hesaptan yapılacak harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(2) Birden fazla ili ilgilendiren geçici barınma merkezleri kapsamındaki iş ve işlemlerde koordinasyonu sağlama yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

(3) Genel Müdürlük, geçici barınma merkezi ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, Türk Kızılayı ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

(4) Geçici barınma merkezlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla doğrudan temin dışındaki usullerle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde gerçekleştirilir. Genel Müdürlük tarafından uygunluk görüşünün ilgili valiliğe bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen ihale usulleri çerçevesinde belirlenen süreç başlatılır.

(5) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda yetki süresi üst yönetici onayının alındığı tarihten itibaren otuz gündür. Bu süre Genel Müdürlük tarafından uzatılabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(7) Açık ihale usulü ile yapılması gereken ve bir bütün olan işlerde ihale, parçalara bölünerek pazarlık usulü veya doğrudan temin yöntemiyle, pazarlık usulü ile yapılması gereken işlerde ise ihale parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yapılamaz.

Alım usul ve yöntemleri

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yapılacak alım işlemlerinde açık ihale usulü, pazarlık usulü ile doğrudan temin yöntemi kullanılır.

(2) Aciliyet arz etmeyen, kitlesel akın döneminde olmayan ve alım süreci nedeniyle alımın gecikmesinin geçici barınma merkezinin işletilmesinde aksaklığa neden olmayacağı hallerde açık ihale usulünün kullanılması esastır.

Açık ihale usulü

MADDE 19 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Genel Müdürlük Komisyonu veya ihale komisyonu tarafından tüm mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde açık ihale usulünün uygulanması esastır.

(2) Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalelerin ilânları, ihale tarihinden en az beş gün önce, hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar, belediye yayın araçları veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biriyle ve Kamu İhale Bülteni ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bunlara ilave olarak idarenin internet sayfası var ise ihaleler, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edilir.

(3) Pazarlık usulünün veya doğrudan temin yönteminin kullanılabileceği durumlarda da mal ve hizmet alımları ile yapım işleri açık ihale usulü ile yapılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 20 – (1) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi için belirlenen limiti aşmamak üzere mal veya hizmet alımları ile acil yapım işlerinin ihalelerinde teminat alınmaksızın Genel Müdürlük Komisyonu veya ihale komisyonu tarafından pazarlık usulü uygulanır.

(2) İhaleye katılacak isteklilerden; ilgili mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve imza sirküleri, imza beyannamesi ve vekâletname gibi teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler istenir.

(3) İhalelerde, ilan yapılmaksızın en az üç istekli davet edilerek, gerekli belgeleri ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Teklifler, Genel Müdürlük Komisyonu veya ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır.

(4) Geçerli teklif sunan bütün istekliler ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir. Nihai teklif tutarı, ilk teklif bedelinden yüksek olamaz. Tekliflerin alınmasını ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan temin yöntemi

MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar, Genel Müdürlük Komisyonu, ihale komisyonu veya geçici barınma merkezi komisyonu tarafından teminat alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir:

a) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan büyükşehir belediye sınırı dâhilinde bulunan idareler için belirlenen parasal limit tutarını aşmayan ihtiyaçlardan olması.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin detaylı olarak gerekçelendirilmesi, fiyat araştırması yapılması, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerinin tarif edilmesi ve bunun sonucunda ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi halinde gerçek veya tüzel tek kişiden yapılacak alımlar.

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

ç) İhtiyaca uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.

d) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan sarf malzemesi alımları.

e) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

f) Kitlesel akın döneminde ortaya çıkabilecek acil nitelikteki mal ve hizmet alımları.

(2) Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, bu Yönetmelikte belirtilen komisyonlar tarafından idari ve teknik şartname hazırlanma, ilan yapma, açık ihale usulü için tespit edilen kurallara uyma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulunmaksızın ihtiyaçlar temin edilir. Bu Yönetmelik kapsamında doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilecek alımlarda fiyat araştırması yapılması zorunludur.

(3) İhale yetkilisinin onayı ile piyasadan fiyat araştırması yapmak üzere üç komisyon üyesi görevlendirilir. Bu kişilere ek olarak idare personeli veya kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından da üst yönetici onayıyla görevlendirme yapılabilir. Piyasa araştırmasının; ihale konusu malları satan, hizmeti veren veya bu tür yapım işlerini yürüten birden fazla istekliden fiyat teklifi alınması suretiyle yapılması esastır.

(4) Teklif yazısında, ihaleye konu mal ve hizmet ile yapım işinin ne olduğu, birim fiyat, toplam fiyat, fiyat bildiren isteklinin adı, ticaret unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Alınan fiyat teklifleri bir tablo yapılarak teklifler en az olandan başlamak üzere sıralanır. Piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen kişiler bu listenin altına imzalarını atarak listeyi ihale yetkilisine teslim ederler.

(5) İhale yetkilisi, en düşük teklifi veren istekliden ihale konusu mal veya hizmet ile yapım işinin alınmasına ya da yaptırılmasına komisyon kararının onaya sunulmasından itibaren üç iş günü içinde onay verir veya gerekçesini belirterek iptal edebilir.

(6) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.

(7) Birinci fıkranın (b), (c), (d) ve (f) bentlerine ilişkin gerçekleştirilecek doğrudan teminlerde aynı fıkranın (a) bendinde belirlenen tutarı aşan alımlar ihale komisyonlarınca veya Genel Müdürlük Komisyonunca gerçekleştirilir. Birinci fıkranın (ç) bendine ilişkin yapılacak harcamalar, harcama tutarı fark etmeksizin ihale komisyonlarınca veya Genel Müdürlük Komisyonunca gerçekleştirilir.

İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılayı, kamu yararına çalışan dernekler ve sivil toplum kuruluşlarından temini

MADDE 22 – (1) Geçici barınma merkezlerinin faaliyetlerinin icrası sırasında, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri protokol yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılayı, kamu yararına çalışan dernekler ve Genel Müdürlük veya il müdürlüğünce uygun görülen sivil toplum kuruluşlarından bedelsiz sağlanabilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 23 – (1) İhalesi yapılacak her iş için ihale işlem dosyası hazırlanır. Bu dosyanın içeriğinde bulunacak dokümanlar hakkında 4734 sayılı Kanun kıyasen uygulanır.

Yaklaşık maliyet

MADDE 24 – (1) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde yaklaşık maliyet, Katma Değer Vergisi hariç olarak tespit edilir. Yaklaşık maliyetin belirlenmesi amacıyla ihale yetkilisi tarafından komisyon üyesi olmayan en az üç kişi görevlendirilerek fiyat araştırması yaptırılır.

(2) İşin özelliğine göre gerektiğinde yaklaşık maliyet hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan, kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerden ve birim fiyatlarından, ihalesi yapılacak işin ticareti ile uğraşan meslek erbabından veya bilirkişilerden soruşturulur.

(3) Fiyat araştırması kapsamında alınan teklif yazılarında, ihaleye konu mal ve hizmet ile yapım işinin ne olduğu, birim fiyat, toplam fiyat, fiyat bildiren isteklinin adı, ticaret unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Alınan fiyat teklifleri bir hesap cetveline işlenerek yaklaşık maliyet tespit edilir. Piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen kişiler bu cetvelin altına imzalarını atarak hesap cetvelini ihale yetkilisinin onayına sunarlar. Onaylanan cetvel ve ihaleye ilişkin bütün evrakın bulunduğu işlem dosyası ihale öncesinde ihale yetkilisi tarafından komisyona gönderilir. Bu cetvel asıl evrak arasında saklanır.

(4) Açık ihale usulü ve pazarlık usulünde ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhalelere katılımda aranacak yeterlik kuralları

MADDE 25 – (1) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde yeterlik kuralları hakkında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Acil yapım işlerinde isteklilerden ayrıca iş deneyim belgesi istenebilir.

İhalenin onaylanması ve sözleşmenin yapılması

MADDE 26 – (1) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı veya iptal edildiği günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

(2) Yapılan ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından üç iş günü içinde imzalanır.

Sözleşmelerde yer alması gereken hususlar

MADDE 27 – (1) Düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile tebligata esas adresi.

ç) Sözleşmenin bedeli ve süresi.

d) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

g) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ğ) Garanti istenilen hâllerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

h) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

ı) Gecikme halinde alınacak cezalar.

i) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

j) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

k) Acil yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

l) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

m) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

n) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

o) İlgili mevzuata göre gerekli olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.

ö) İvedi haller dışında, açık ihale usulü ve pazarlık usulü uygulanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin teminat miktarı ile kesin teminatın alınmasına ve iadesine ilişkin hükümler.

p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

r) Anlaşmazlıkların çözüm yeri.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlemlerinin denetim, muayene ve kabul işlemleri 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde yapılır.

Sözleşmenin feshi

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerin feshi 4735 sayılı Kanun hükümlerine ve sözleşmede yer alan fesih hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(2) Geçici Koruma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında geçici barınma merkezinin kapatılması, geçici barınma merkezinde kalanlara sağlanacak hak, hizmet ve yardımların kısıtlanması ve geçici barınma merkezinin sözleşmeyle sağlanan mal, hizmet ve yapım işi ihtiyacının sona ermesi halinde bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeleri idare tek taraflı olarak feshedebilir.

Yüklenicilerin sorumluluğu

MADDE 30 – (1) İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanun kapsamında belirtilen sorumluluklarına uymayan yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapılır.

Tedarikçilerin sorumluluğu

MADDE 31 – (1) Tedarikçiler, taahhütlere aykırı olarak kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Hizmet sunucularının sorumluluğu

MADDE 32 – (1) Hizmet sunucuları, taahhütlere aykırı olarak kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Artan malzeme

MADDE 33 – (1) Özel hesap kullanılmak suretiyle temin edilen malzemelerden arta kalanlar genel hükümlere göre tasfiye olunur.

Denetim

MADDE 34 – (1) Özel hesaplar Sayıştay denetimine tabidir. Genel Müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin özel hesapları İçişleri Bakanlığı ve valilikler tarafından ayrıca denetlenebilir.

(2) Genel Müdürlük özel hesabı kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerin kamuoyunca takip edilmesini temin etmek üzere bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük tarafından rapor hazırlanarak Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Yasak fiil ve davranışlar, ihaleye katılamayacak olanlar ve ihaleye katılmaktan yasaklanma

MADDE 35 – (1) Yasak fiil ve davranışlar, ihalelere katılamayacak olanlar ve ihalelere katılmaktan yasaklama hakkında 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun hükümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum